klimaatnetwerk liggend spot

Naar een klimaatveilige toekomst

Doe mee en deel je klimaatplan en je acties op Klimaatnetwerk

meer...

divest invest

Is uw investeringsplan ook een klimaatplan?

Desinvesteer uit fossiele brandstoffen
Investeer in de transitie naar een koolstofarme economie

Meer...

 

Klimaatnetwerk RedHunToekomst Web NL 255px

Klimaatplan.nu

Tijdens de komende scheppingsperiode roept Ecokerk politici én organisaties op om een ambitieus klimaatplan te maken. 

Meer...

 

 • De Bremstruik Roeselare
  Zuurstof in de stad, zuurstof voor de mensen De Bremstruik is gevestigd in het vroegere klooster van de Zusters Clarissen (Arme Klaren) te Roeselare. De werking kan kort samengevat worden in twee...

 

Voor je het vergeet, kies voor de planeet

23-24 mei 2019 - Bijstandskerk, Kolenmarkt Brussel

 

 

 

Op de vooravond van de verkiezingen vasten we twee dagen opdat we niet zouden vergeten te kiezen voor de planeet. Een keuze die moet leiden tot krachtdadige en moedige politieke beslissingen inzake klimaat, met de 1,5°C-limiet als leidraad. Een keuze voor het leven, ook na ons. Met deze tweedaagse vasten willen we onze steun betuigen aan de Klimaatcoalitie én Youth for Climate. 


Bovendien is 24 mei de vierde verjaardag van de encycliek Laudato Si’ waarin paus Franciscus iedereen oproept om mee te werken aan een ‘integrale ecologie’. Greta Thunberg vraagt om er een feestelijke algemene stakingsdag voor het klimaat van te maken. Als de jongeren kunnen spijbelen, kunnen wij het werk en het eten staken. 

 
We vasten om zuiver te krijgen waar het om gaat. Met name om een wereld die ons in leven kan houden. Om liefde voor die wereld en de rijke biodiversiteit die ze herbergt. Om toekomst voor iedereen, met respect voor mensenrechten, sociale rechtvaardigheid en duurzame ontwikkeling.

Vasten is niet exclusief een religieuze kwestie. We willen niet polariseren maar verbinden. Daarom nodigen we alle mensen uit, ongeacht hun levensovertuiging, die zich zorgen maken over het klimaat, om deel te nemen. Een ondersteunend bezoek brengen kan uiteraard ook. Of van thuis uit (gedeeltelijk) meedoen is eveneens zinvol.

Via deze symbolische actie geven we een signaal aan al onze politici. We menen wat we vragen. Er is een enorm groot draagvlak bij de bevolking voor een beleid dat klimaatwetten stemt en klimaatmaatregelen uitwerkt.  Tegelijk roepen we alle burgers op om hun stem te geven aan hen die zich daadwerkelijk willen inzetten voor het krachtig en sociaal rechtvaardig klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft.

 

Sluit aan of spreek je steun uit

Spreek hier je steun uit voor onze actie, of laat ons weten dat je deelneemt in de Bijstandskerk of thuis.

 

Programma

Donderdag 23 mei

 • 09.00 u - 11.30 u: Onthaal en kennismaking
 • 11.00 u: Video Greta Tunberg in Ted Talk: “ Wat we meer nodig hebben dan hoop is actie!”
 • 11.30 u: De Grote Klimaatquiz o.l.v. Herman Wauters (Vasten voor Vrede)
 • 12.30 u: Vrijblijvend theemoment
 • 14.00 u: Mohamed El Bachiri over “Een jihad van liefde” n.a.v. het recente toneelstuk 
 • 17.30 u: Vrijblijvend theemoment
 • 18.30 u: Film “Energy for Change” (CIDSE): Voorbeelden van hoe we anders kunnen omgaan met en energie. Nederlands ondertiteld.
 • 19.30 u: Rik Haegebaert (Grootouders voor het klimaat): "Ook grootouders maken zich (nog) zorgen over het klimaat". Aansluitend gesprek

Overnachten kan in de sacristie van de kerk. Meebrengen: slaapzak, luchtmatras of veldbed en toiletgerief.

Vrijdag 24 mei

 • 09.00 u: Vrijblijvend theemoment
 • 10.00 u: 4 jaar Laudato Si'. Greta Thunberg roept op om de verjaardag te vieren met een 'Gobal strike' voor het klimaat.
  De pauselijke encycliek over 'de zorg voor het gemeenschappelijk huis' verscheen op 24 mei 2015. Rechtvaardigheid, vrede en ecologie vormen één geheel. De gezamenlijke aanpak ervan is 'integrale ecologie'. Klimaatmaatregelen moeten sociaal rechtvaardig zijn
  Karel Malfliet (Ecokerk) licht toe. 
 • 12.00 u: Actie! We vertrekken richting Brussel-Noord om aan te sluiten bij de Klimaatmars met Youth for Climate, Grootouders voor het Klimaat, ‘Workers for Climate’ en andere organisaties
 • 17.00 u: We verbreken gezamenlijk het vasten met fruit en yoghurt in de Bijstandskerk

 

Dit initiatief van "Vasten voor Vrede" en Ecokerk wordt ondersteund door:

Mgr. Luc Van Looy, bisschop van Gent | Pax Christi Vlaanderen | Welzijnszorg | ORBIT vzw | Broederlijk Delen | Grootouders voor het klimaat | Leerhuis- en Liturgieprojecten Lier | Climate Express | Workers for Climate |

 

Quotes:

Mgr. Luc Van Looy: "Ze zijn met velen, de jongeren die ons oproepen dringend werk te maken van de klimaateisen. Ze vragen om 'herziening' van beslissingen, om het grondig bijsturen van een mentaliteit. Ze doen dat niet met oorlogstaal, maar ze leggen duidelijk en vriendelijk de vinger op de wonde. Misschien leiden hun acties tot een verdieping van de democratie en naar een gedeelde verantwoordelijkheid van het volk en de beleidsverantwoordelijken. We zien dialoog ontstaan zonder traangas. We ontdekken een gemeenschapsgevoel waar ernst en humor zorgen en zoeken naar oplossingen elkaar omhelzen, jongeren nodigen volwassenen uit samen te pleiten voor een toekomst die overeenkomt met wat de Schepper ermee bedoelde. Paus Franciscus heeft in de encycliek Laudato Si' duidelijk gepleit voor een duurzaam beleid, dat gedragen wordt door alle landen en culturen. Milieu en schepping zijn als een gave die God in de handen van de mensen heeft gelegd om verantwoordelijk en dankbaar te beheren. Niet: beheersen als eigendom, maar wel in een soort erfpacht of vruchtgebruik."

 

Herman Wauters (Vasten voor Vrede): "Als dementie-expert stel ik me de vraag of we stilaan niet afstevenen op een nieuw soort dementie.  We lijken blijkbaar steeds meer en meer te ‘willen’ vergeten dat de planeet ons voedt, kleedt, verwarmt, beademt, … kortom ons in leven houdt, ons het leven schenkt.  Deze soort dementie is als een sluipend gif: het begint traag en vertroebelt onze geesten. In tegenstelling echter tot de ‘echte’ vormen van dementie kunnen we deze soort dementie wél onmiddellijk voorkomen. De remedie is drievoudig: meer “bewustzijn”,  het ophalen van herinnering en moedige politieke keuzes. Vasten kan “bewust-zijn” én “her-innering” naar boven halen. Dat ervaar ik reeds 32 jaar tijdens de jaarlijkse vastenweekends ‘Vasten voor vrede’. Het bewustzijn en de her-innering leren ons dat we maar één planeet hebben. Dit vasten doet bovendien een appel op de politiek. We kunnen niet zeggen: we hebben het niet geweten! Daarom hongeren we naar échte verandering en vastberaden politieke beslissingen, zoals ondermeer beschreven in Laudota Si’en het memorandum van de Kimaatcoalitie."

 

Karel Malfliet (Ecokerk): "Het verwijt van de protesterende jongeren aan deze generatie volwassenen en beleidsmakers blijft aan de ribben plakken: “Jullie stelen onze toekomst voor onze ogen”. Ze eisen dat de politici hun weifelende of weigerachtige houding opgeven, en resoluut kiezen voor het krachtige klimaatbeleid dat onze wereld nodig heeft. Op de klimaattop in Polen, eind 2018, stelden de politieke leiders teleur, door de aanbevelingen van het IPCC-rapport niet te vertalen in een geloofwaardige verhoging van de ambities. Samen met de andere wereldleiders krijgen ze een herkansing in september, op de extra klimaatvergadering, aansluitend op de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Samen met de Belgische Klimaatcoalitie en met de lidorganisaties van het Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede en hun internationale netwerken, zullen we de druk blijven opvoeren.
Met de ‘integrale ecologie’ van Laudato Si’ hebben we een krachtig instrument om samen aan de slag te gaan, de ‘ecologische bekering’ waar te maken en een geloofwaardige bijdrage te leveren aan een rechtvaardige, duurzame en klimaatveilige toekomst."

 

Anuna, Kyra, Luka, Josefien, Toon, Gilles, Adelaïde en Julie (het Youth for Climate kernteam): "Door de tweedaagse ‘Vasten voor het leven’ voelen we ons alvast sterk gesteund door de katholieke kerk en we verwelkomen u dan ook graag bij ons in de mars. We weten dat jullie, zoals de meeste levensbeschouwingen, ook al enkele jaren oproepen om de heersende wegwerpcultuur en de vernietigende onverschilligheid tegenover de klimaatverandering een halt toe te roepen. Door ons te vergezellen op de Global Strike for Future kunnen we onze krachten bundelen en nog meer mensen wakker schudden. Heel wat mensen weten immers diep in hun hart wel hoe belangrijk het is, maar moeten er gewoon nog eens aan herinnerd worden. We worden dagelijks overspoeld door vragen en problemen: armoede, ongelijkheid, onrecht, oorlog, ziekte, dagdagelijkse beslommeringen, … en zien niet dat die vaak met elkaar verbonden zijn. Levensbeschouwelijke gemeenschappen kunnen inspiratie en rolmodellen leveren en een signaal geven dat mensen eraan herinnert dat ze de aarde niet mogen verwaarlozen.

 

Hugo Van Dienderen (co-voorzitter Grootouders voor het Klimaat): Wij, grootouders, zijn bezorgd om de toekomst van onze kinderen en kleinkinderen, want de klimaatverstoring en de luchtvervuiling bedreigen hun leefomgeving en gezondheid. Wij willen een duurzame samenleving die de draagkracht van onze planeet respecteert. Burgers, bedrijven en middenveld kunnen dit enkel realiseren samen met een overheid die keuzes maakt en krachtig optreedt. Het klimaatbeleid moet de meest kwetsbare bevolkingsgroepen en landen helpen om zich aan te passen aan de toenemende gevolgen van de klimaatverstoring.” 

 

Luc Vankrunkelsven (norbertijn van Averbode): "Ik verbind vasten met levensstijl en juich acties over vlees of plastic toe, omdat ze als politiek actiemiddel interessant zijn, maar de Bijbel maant aan niet uit te pakken met je bidden of vasten. Vasten heeft altijd twee dimensies. De eerste is verinnerlijking, leeg worden om gevuld te worden; de tweede solidariteit met de zwaksten en met de aarde die vertrapt/opgewarmd wordt."

 

Mohamed El Bachiri, uit 'Een jihad van liefde': "Oorspronkelijk betekent jihad 'inspanning'. Dat is de eerste betekenis: de inspanning tegen jezelf, tegen je hartstochten, je driften.
Een echte jihadist is iemand die niet in woede ontsteekt, ongeacht de situatie. Hij kan misschien wel razernij voelen, maar het is zo makkelijk om iemand te slaan of geweld te gebruiken. Het is de stomste reactie. Het echte jihadisme is een inspanning naar jezelf, naar je gedachten. De jihadist zoekt naar kennis, doet zijn best om anderen te ontmoeten, ook als die daar niet voor openstaan. De jihadist laat de moed niet zakken, hij bewaart de glimlach en erkent de menselijkheid van de ander."

 

Filip Monbaliu (Vasten voor Vrede): "Laudato Si' van paus Franciscus geeft me de boodschap van een integrale ecologie, Gandhi het gereedschap van vasten als middel van politieke verandering."

 

Zuster Jeanne Devos: "Ik denk dat elke mens recht heeft op een droom. Onze wereld heeft dromen nodig. Het is een kwestie van geloven en van liefde. De uitdaging blijft die droom van liefde en leven voor allen waar te maken, en daarom moeten we kiezen voor een radicaal andere weg.

 

Ingrid Wezemael (parochie Don Bosco Kessel-Lo): "Vasten voor het wonderlijke eco-systeem dat we met z'n allen zijn als levende planeet!"

 

Katrien Van kerkhoven (ACV en Workers for Climate): "De gedrevenheid van onze jeugd voor belangrijke thema’s als het klimaat en de toekomst van deze en volgende generaties, laat ons niet onberoerd. Ook wij als werknemers willen een proper leefmilieu en een toekomst voor onze kinderen en kleinkinderen. Deze roep om een klimaattransitie weerklinkt op de werkvloer van vele privé- en overheidsbedrijven. Net als de jongeren nemen we geen genoegen met antwoorden vanuit de politiek. Het klimaatprobleem mag niet gebruikt worden om de zwaksten in de samenleving aan te vallen. Het moet een sociaal rechtvaardige transitie zijn, met politieke oplossingen die ingrijpen in de economische sfeer: de keuze voor en de uitbouw van hernieuwbare energie, grote investeringen in openbaar vervoer, de bouw van duurzame publieke woningen,... Wij willen deze sociale en syndicale bekommernis gestalte geven. De scholieren geven het voorbeeld door te 'brossen' voor het klimaat. Ze zien het nut van onderwijs voor hun toekomst niet in wanneer diezelfde toekomst wordt ondermijnd door de klimaatverandering. Wij vinden dat de werkende bevolking hier niet aan de zijlijn mag blijven staan want we denken er precies hetzelfde over."

 

Johnny De Mot (pastoor Bijstandskerk Brussel):
Midden in de drukte van Brussel
Tussen lopen en te laat komen
Altijd opgejaagd 
In een wereld van nooit genoeg
Is tijd nemen 
Eigenlijk tijd krijgen
Om samen
Enkelen of velen
Vrede te zijn 
Voor onszelf , deze stad onze wereld
Schepping ons in handen geven
Om te bewaren en te hoeden 
Voor klein en groot
Rijk en arm
Noord en Zuid
Vandaag en morgen
In Godsnaam in Mensennaam

 

Jef Schoenaerts: "Hoe zullen wij en de komende generaties overleven als wij alles opsouperen en de planeet leegroven? Hoe zal ik dit aan mijn kleinkinderen uitleggen? Hoe de mond vol tanden en het schaamrood op de lippen vermijden? Door bewust te willen weten wat er echt toe doet, door mijn eigen levenswijze in vraag te stellen, door onze stem te laten horen bij de inrichting van onze polis. Vasten kan ons de richting wijzen."

 

Annemie Tollenaere: "Proficiat met dit zinvolle initiatief ! Uit ervaring weet ik heel goed dat vasten meestal veranderingen in gang zet… Zo werkt dat al langer ! Ik doe graag met jullie mee van thuis uit. Hartegroet!"

 

Didier Vanderslycke (ORBITvzw): "Beste initiatiefnemers, ORBITvzw steunt jullie oproep. Het team en de regiowerkers verkennen op donderdag Leuven in superdiversiteit & migratie. Op vrijdag maken wij plannen als uw bondgenoten in Kortenberg. Wij zijn er dus van harte bij. Ook met onze oproep voor een statuut voor de bescherming van klimaatmigranten en een sociaal klimaatplan. Het beste daar!"

 

Raf Geurts (Pastorale Eenheid H. Damiaan, Antwerpen): "Opdat we als maatschappij, lokaal en globaal, een fantastische sprong vooruit zouden kunnen maken, spiritueel, ecologisch, sociaal en economisch. Jongeren getuigen reeds van deze visie, nu nog beleidsmakers en politici."

 

 

Ecokerk logo 144px

downloadaanbod

SFbBox by psd to wordpress

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px Caritas int be cmyk 110px logocaritas 110px Afbeelding7 orbit2 Afbeelding2Afbeelding6 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw