7 sprong liggend 255px

Campagne Ecokerk

Met de campagne voor de scheppingsperiode van 2024, legt Ecokerk opnieuw de focus op 'alles wat ademt en leeft', de rijke biodiversiteit van onze wereld die helaas sterk bedreigd is door toedoen van de mens.

Meer...

 

spot Ik7mee liggend

De 7-sprong van...

Lees de inspirerende verhalen van mensen en groepen die hun eigen 7-sprong naar integrale ecologie al deelden.

Meer...

 

laudatosiboom ad

Naar klimaatneutraal kerkelijk vastgoed

In samenwerking met de bisschoppen, startte NRV-Ecokerk een sensibiliserend en ondersteunend project voor het duurzaam maken van kerkelijk vastgoedpatrimonium.

Meer...

#ik7mee

Piet Van Pelt is niet alleen beeldend kunstenaar, hij is ook al vele jaren lid van de werkgroep Ecokerk van bisdom Antwerpen. Piet studeerde godsdienstwetenschappen en filosofie. De vragen naar de...

Klimaatnetwerken

In de jaren ’80 startte het zogenaamde Conciliair proces voor Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping.  Dit door de Wereldraad van Kerken geïnitieerde proces bracht plaatselijk een intensieve samenwerking tot stand tussen kerken van verschillende tradities rond maatschappelijk zeer relevante thema’s, waaronder de zorg voor de Schepping. In Brussel bijvoorbeeld, waren er veel gezamenlijke initiatieven van katholieken en protestanten. Sinds die periode zijn de contacten gebleven met Netwerk Rechtvaardigheid en Vrede (NRV), zij het met wisselende intensiteit.

 

Partner van Ecokerk

Die contacten hebben ertoe  geleid dat de Protestantse Kerk (VPKB) een afvaardiging heeft in de Stuurgroep van Ecokerk. Binnen de VPKB  worden deze contacten opgevolgd door de Werkgroep Kerk in de Samenleving (KidS). Deze werkgroep wil actuele vragen van mens en samenleving en christelijk geloof op elkaar betrekken en de rol, die de kerk daarin kan en moet spelen.  Zij werkt zoveel mogelijk samen met christenen van verschillende Europese kerken, maar ook met anderen, die hetzelfde doel nastreven: een rechtvaardige, vredevolle en duurzame wereld.  Als minoriteitskerk in Vlaanderen, Wallonië en Brussel  is de samenwerking met andere groepen en netwerken nodig, nuttig en waardevol! Een prioriteit van KidS is sinds 2014: klimaat, duurzaamheid en zorg voor de Schepping.

 

AKV standOns klimaatplan bestaat uit:

 • de opvolging van het “Akkoord van Parijs”, het historisch klimaatakkoord dat in december 2015 werd gesloten door 195 landen om de opwarming van de aarde te beperken, liefst tot 1.5°C in 2050.
 • het ondersteunen van acties en campagnes van Ecokerk. Daarbij maken we dankbaar gebruik van de samenwerking en de aanwezige deskundigheid.
  Zo nodig worden de teksten aangepast voor de eigen achterban, een honderttal verspreid liggende plaatselijke gemeenten (het protestantse equivalent van parochies), zowel in Nederlands- als Franstalig Belgie.  Het vertalen van de teksten naar het frans, vraagt  de nodige tijd en energie.
  We deden eerder mee met de campagnes 'Zonder water geen later' (2014) en 'Het klimaat verandert OOK MIJ' (2015).
 • De huidige campagne 'Klimaatnetwerk.be - Elke groep een klimaatplan' staat sinds september 2016 hoog op onze agenda. De bijbehorende affiches werden naar alle gemeenten/parochies gestuurd evenals de checklist.
  Ons klimaatplan bestaat er vooral uit om de plaatselijke kerken te ondersteunen, te inspireren en te stimuleren. We vinden niet overal evenveel gehoor maar de aanhouder wint ook hier, zoals blijkt uit het verhaal van de Protestantse Kerk Brussel! Ecokerk is inmiddels min of meer een bekend begrip.
 • Onze focus is om de zorg voor het klimaat te verbinden met de vragen van gerechtigheid. Of zoals we lezen in de Encycliek Laudato Si': 'de schreeuw van de arme tesamen horen met de schreeuw van de aarde'.
  Deze indrukwekkende encycliek over de noodzaak van  een duurzame levensstijl en de oproep tot 'ecologische bekering' doet ook in protestantse kringen haar invloed gelden. Gelukkig zijn de tijden veranderd ten opzichte van  de Reformatie 500 jaar geleden, die de VPKB in dit jaar gedenkt!

 

Ecospiritualiteit - ecopraktijk - ecopolitiek

De werkgroep Kerk in de Samenleving baseert zich op de drie pijlers van Ecokerk: ecospritualiteit, ecopraktijk en ecopolitiek.
Voor de laatste pijler hebben wij als kleine kerk slechts beperkte mogelijkheden, zoals het schrijven van een brief naar de eerste minister. Waar we kunnen, sluiten we aan bij acties van anderen.

Mede geinspireerd door Ecokerk is de Scheppingszondag -de eerste zondag van september- sinds 2014 een officiële d.w.z. een door de Synode goedgekeurde, jaarlijkse speciale themazondag. Scheppingszondag situeert zich jn het hart van onze ecospiritualiteit.

Naast het aanbod voor de Scheppingszondag -dit jaar op 3 september- stellen we ook het materiaal van Ecokerk beschikbaar voor de Scheppingsperiode die loopt van 1 september tot 4 oktober. We maken dus dankbaar gebruik van het voorbereidende werk van Ecokerk, dat trouwens mee wordt uitgewerkt door de protestantse dr. Egbert Rooze.

                                                                                                      
Greet Heslinga, afgevaardigde van VPKB in de Stuurgroep van Ecokerk
 
www.protestant.link  

Lees ook de bijdrage die Ds. Steven Fuite, synodevoorzitter van de VPKB schreef voor 'Het klimaat verandert OOK MIJ'

Lees ook de oproep van de kerkleiders in België aan de vooravond van de klimaattop in Parijs, tijdens de oecumenische viering in Brussel.


 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px