Justice and Peace Europe formuleert, samen met INGO's, sterk advies

 

Op 16 en 17 mei 2023 komen de regeringsleiders van de Raad van Europa bijeen in Reykjavik om over de toekomst van organisatie te spreken. Het is de vierde keer in de geschiedenis van de Raad van Europa dat staatshoofden en regeringsleiders bij elkaar komen. De vorige keer was 18 jaar geleden. 

De top in mei staat in het teken van herbevestiging van de grondwaarden van de Raad van Europa: mensenrechten, democratie en rechtsstaat.

De oorlog in Oekraïne zal ongetwijfeld een groot deel van de agenda innemen. Deze vierde top moet de basis moet leggen voor een toekomstgerichte vernieuwing van de Raad van Europa met meer politieke en financiële middelen om bij te dragen aan de totstandbrenging van vrede, stabiliteit en welvaart ten behoeve van alle Europeanen tegen de druk van autoritaire en totalitaire regimes in.

De Raad van Europa werd in 1949 opgericht om de principes van mensenrechten, rechtsstaat en democratie in Europa te bevorderen en te beschermen. De Raad van Europa telt zesenveertig lidstaten en kent als hoogste organen het Comité van Ministers, bestaande uit de ministers van Buitenlandse Zaken van de lidstaten, en een Parlementaire Raad, bestaande uit ruim driehonderd leden van de zesenveertig nationale parlementen. 

 

Mensenrechten, democratie, rechtsstaat

logo J P Eur 600Verder kent de Raad van Europa een groot aantal organen, waarvan het Europees Hof voor de Rechten van de Mens het bekendste is. Het Hof houdt toezicht op de naleving van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. En ander lid van de Europese Raad is de Conferentie van INGO’s (het internationaal netwerk van niet-gouvernementele organisaties). Justice and Peace Europe heeft, als lid van deze Conferentie van INGO’s, bijgedragen aan de voorbereidingen van de Vierde Top in Reykjavik. Samen met twee andere INGO-leden heeft Justice and Peace Europe het initiatief genomen voor volgende advies:

  1. Het versterken van de mensenrechten via (onder meer) een Europees sociaal charter
  2. Het ontwikkelen van meetinstrumenten om geweld tegen vrouwen, schendingen van mensenrechten, religieus geweld, antisemitisme en moslimhaat in kaar te brengen
  3. Het faciliteren van democratische beleid en besluitvorming, waken over eerlijke verkiezingen, burgerschapsvorming opzetten,…
  4. Het bevorderen van het middenveld
  5. Het strijden tegen oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid 
  6. Het erkennen en beschermen van het recht op een zuivere, gezonde en duurzame leefomgeving
  7. Het voorzien van de nodige financiering zodat deze raad naar behoren kan functioneren

 

Wie het advies helemaal wil lezen, klikt hier (Engelse versie). 

Voor meer informatie over de Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede, Nederlands of Engels

 

 vlag gekleurdevingersverscheidenhd pixabay 600

 

image002

Justitia et Pax Europa

J&P Europa is de conferentie van een dertigtal Europese Commissies Rechtvaardigheid en Vrede.

Het permanent secretariaat van J&P Europa is gevestigd in Brussel, in het gebouw van de COMECE, de conferentie van Europese bisschoppen.

Het NRV is samen met de Commission Justice et Paix Wallonie vertegenwoordigd in dit Europese netwerk.

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px