De Lutte is een klein gezellig kerkdorpje in de gemeente Losser, gelegen in de prachtige natuur van Twente.
Kinderkerk is de naam van de kleutervieringen in de geloofsgemeenschap Plechelmuskerk De Lutte die deel uit maakt van de Parochie Lumen Christi. Dit is een parochieverband van 7 kerken in Noord-Oost Twente in Overijssel.

De Kinderkerk vindt milieu en de schepping ook belangrijk en ondersteunt het initiatief  'plant een Laudato Si'-boom'.

Onze dorpskern werd gerenoveerd en daarom kwam bij ons het idee om met de Locatieraad van onze kerk te overleggen of er de mogelijkheid was om een boom te planten.

 

Laudato Si'-boom symbool van duurzaam samen delen


De Lutte2De ingrijpende vernieuwing en herinrichting van de dorpskern heeft de directe omgeving van de Plechelmuskerk en het parochiecentrum een geheel ander aanzien gegeven. De geloofsgemeenschap van De Lutte is hier al eeuwenlang prominent aanwezig. Dat is vooral zichtbaar en tastbaar in het imposantste gebouw op deze plek, namelijk de kerk. Maar ook andere panden, zoals het parochiecentrum en het vroegere klooster St. Jozef zijn of waren altijd beeldbepalend voor het Lutter dorpscentrum.

De geloofsgemeenschap van De Lutte heeft de recente ontwikkeling van de dorpkern gemarkeerd met een blijvende herinnering aan dit gedenkwaardige moment. Op het nieuwe plein krijgt een zogenaamde “Laudato Si'-boom” een fraaie plek. Het gaat om een notenboom, een levend gedenkteken dat symbool staat voor het samen delen van alles wat de aarde ons biedt en het zorgdragen dat de vruchten beschikbaar blijven voor toekomstige generaties. In deze tijd scharen we dat onderwerp onder het begrip duurzaamheid.

“Laudato Si'” betekent 'geprezen zijt gij' en verwijst naar het loflied op de schepping van Franciscus van Assisi. Deze middeleeuwse Heilige is de inspiratiebron voor de naamkeuze van de huidige paus Fransiscus. De Heilige Vader is een bezield pleitbezorger voor duurzaamheid en roept in zijn pauselijke brief op tot een ommekeer, een ecologische bekering en zegt; “doorbreek de onverschilligheid, leef en werk vanuit een houding van respect en zorgzaamheid voor het welzijn van de mens, de geloofs- en dorpsgemeenschap en de aarde”.

Er is bewust gekozen voor een notenboom, waarmee een verbinding wordt gelegd met de pauselijke brief Laudato Si' die handelt over de beschermwaardigheid van de aarde en het milieu. “Iedere gemeenschap kan van het goede van de aarde nemen wat zij nodig heeft om te overleven, maar ze heeft ook de plicht om de aarde te beschermen en haar vruchtbaarheid voor toekomstige generaties te verzekeren.”

 

Laudato Si' in het nieuwe dorpshart én het gemeenschapsleven van De Lutte


De Lutte3De geloofsgemeenschap van De Lutte heeft zich vanuit de Kinderkerk aangesloten bij de mondiale oproep vanuit het Vaticaan. De vernieuwing en herinrichting van het centrum biedt daarvoor een mooie aanleiding. Zo krijgt het pauselijke initiatief met het planten van de “Laudato Si boom” een tastbare en concrete invulling in het nieuwe dorpshart van De Lutte.

Voor de locatieraad van de geloofsgemeenschap De Lutte vullen de herinrichting en de symboliek achter de boom elkaar naadloos aan. Bij het project is duurzaamheid een belangrijke doelstelling.

Dat vertaalt zich in hergebruik van materialen, wateropvang, vergroening van het gebied en verbeterde inrichting van het kerkenbos. Kortom; een aansprekende “ecologische bekering” in De Lutte. De notenboom krijgt een plek naast de andere symbolen van de kerk die -soms al eeuwenlang en soms van recentere datum- mede een gezicht geven aan het levende en bruisende hart van ons dorp De Lutte.

De “ Laudato Si'-boom” moet voor de komende generaties een levende herinnering zijn en symbool staan voor duurzaam samen delen. Wie zaait moet wel geduld hebben, maar om te verwijzen naar een bijbels gezegde; “wie zaait zal oogsten”.

 

Feestweekend


Op 22 juni 2024 was er de officiële ingebruikneming van het dorpsplein, samen met de gemeente en de regionale pers.
Die avond is er een feestelijk programma met muziek en een theater waarin de onthulling van de boom verwerkt is.

Zondag 23 juni was er een speciale themaviering in de kerk waarna de boom werd gezegend door pastorale werker Ingrid Schraven.

 

Zegenbede


De Lutte5Vele parochianen en dorpsgenoten waren naar de themaviering “Re-creatie” gekomen.
Aan het eind van deze viering werd de boom, die voor de kerk en parochiecentrum staat, gezegend met volgende zegenbede:

“Ik wens jou dat jouw wortels gevoed worden met heel veel liefde van de tuinmannen en vrouwen om je heen.
Ik wens jou toe dat jouw leven beschermd mag worden door een sterke schors, zodat je veilig kunt groeien.
Ik wens jou toe dat je takken hoog naar de zon mogen reiken, dat je bladerdak bescherming geeft en lucht mag ademen.
Ik wens jou toe dat je een mooie, gelukkige boom mag zijn en dat samen met alle andere bomen en planten een prachtig keurig bos mag vormen.“

De Lutte6Samen zorgen we voor ons gemeenschappelijk huis. Want er is een samenleving mogelijk waar evenwicht en verbinding is tussen mens en omgeving, arm en rijk, plant en bebouwing. Laudato Si geeft een antwoord op de schreeuw van de aarde. Een antwoord van verbinding en hoop.
We moeten onszelf weer verbinden met onze spiritualiteit, ons hart, onze intuïtie. Dat we zo een levenshouding van verwondering, verbondenheid en dankbaarheid tot stand mogen brengen.


Geloofsgemeenschap Plechelmuskerk De Lutte onderdeel van Parochie Lumen Christi.

 

De Lutte4 950px

Ecokerk logo 144px

Waar groeit een Laudato Si'-boom?

laudatosiboom ad

Campagne Ecokerk 2024

affiche liggend 255px

 Naar campagnepagina's...

 

BroederlijkDelen logoNEW FullColorWeb 160px logocaritas 110px Caritas int be cmyk 110px Afbeelding7 orbit2 paxchristi present logo 110 180228 LogoWZS 120px wzz logo vzw 200px